روزنامه ایام خوزستان

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی بخش خصوصی در روزنامه ایام خوزستان (سال ۱۳۹۵)

صفحهیک کادر (۳/۵X7/8)دو کادر۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحه
اول۳/۶۰۰/۰۰۰۷/۲۰۰/۰۰۰۴۳/۲۰۰/۰۰۰۹۰/۰۰۰/۰۰۰-----
دوم۱/۶۸۰/۰۰۰۳/۱۶۰/۰۰۰۲۰/۱۶۰/۰۰۰۳۸/۶۰۰/۰۰۰۸۱/۰۰۰/۰۰۰
سوم۲/۴۰۰/۰۰۰۴/۸۰۰/۰۰۰۱۶/۸۰۰/۰۰۰۵۷/۶۰۰/۰۰۰۱۱/۵۲۰/۰۰۰
چهارم و پنجم۱/۴۲۰/۰۰۰۲/۶۸۰/۰۰۰۱۶/۸۸۰/۰۰۰۳۴/۵۶۰/۰۰۰۶۹/۱۲۰/۰۰۰
ششم۱/۹۲۰/۰۰۰۳/۸۴۰/۰۰۰۲۳/۴۰۰/۰۰۰۴۶/۸۰۰/۰۰۰۹۲/۱۶۰/۰۰۰
هفتم۱/۲۰۰/۰۰۰۲/۴۰۰/۰۰۰۱۴/۴۰۰/۰۰۰۲/۸۸۰/۰۰۰۵۷/۶۰۰/۰۰۰
هشتم۲/۸۸۰/۰۰۰۵/۷۶۰/۰۰۰۳۳/۶۰۰/۰۰۰۶۷/۲۰۰/۰۰۰۱۳/۸۶۰/۰۰۰

تعرفه چاپ آگهی بخش دولتی در روزنامه ایام خوزستان (سال ۱۳۹۵)

صفحهیک کادر (۳/۵x7/8)دو کادر۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحه
اول۱/۵۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰-----
دوم۷۰۰/۰۰۰۱/۴۰۰/۰۰۰۸/۴۰۰/۰۰۰۱۶/۰۰۰/۰۰۰۳۳/۶۰۰/۰۰۰
سوم۱/۰۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰
چهارم و پنجم۶۰۰/۰۰۰۱/۲۰۰/۰۰۰۷/۲۰۰/۰۰۰۱۴/۴۰۰/۰۰۰۲۸/۰۰۸/۰۰۰
ششم۱/۹۲۰/۰۰۰۱/۶۰۰/۰۰۰۹/۶۰۰/۰۰۰۱۴/۲۰۰/۰۰۰۳۸/۴۰۰/۰۰۰
هفتم۸۰۰/۰۰۰۱/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰
هشتم۱/۲۰۰/۰۰۰۲/۴۰۰/۰۰۰۱۴/۰۰۰/۰۰۰۲۸/۰۰۰/۰۰۰۵۷/۶۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار