اقتصاد کیش

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه اقتصاد کیش (سال ۱۳۹۵)

صفحهکادر پایه ۳*۴۱/۲ صفحه
اول ۶/۲۵۰/۰۰۰۷۰/۰۰۰/۰۰۰
داخلی۴/۰۰۰/۰۰۰۴۰/۰۰۰/۰۰۰
آخر۵/۰۰۰/۰۰۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار