اعتماد

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در روزنامه اعتماد (سال ۱۳۹۷)

صفحهکادر ۳/۵×۷/۸کادر ۷×۷/۸۱/۸ صفحه۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحه
اول۴۰/۰۰۰/۰۰۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰۹۶۰/۰۰۰/۰۰۰----
دوم۱۷/۰۰۰/۰۰۰۳۴/۰۰۰/۰۰۰۱۰۲/۰۰۰/۰۰۰۰۲۰۴/۰۰۰/۰۰۰۴۰۸/۰۰۰/۰۰۰----
سوم۲۵/۰۰۰/۰۰۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰----
چهارم و ماقبل آخر۱۰/۰۰۰/۰۰۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰----
پنجم۱۴/۰۰۰/۰۰۰۲۸/۰۰۰/۰۰۰۸۴/۰۰۰/۰۰۰۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰۳۳۶/۰۰۰/۰۰۰----
آخر۲۵/۰۰۰/۰۰۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰----
تسلیت (صفحه ۶ )۳/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰----
داخلی۷/۰۰۰/۰۰۰۱۴/۰۰۰/۰۰۰۴۲/۰۰۰/۰۰۰۸۴/۰۰۰/۰۰۰۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰۳۳۶/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار