اصفهان امروز

 سفارش آنلاین آگهی

تعرفه سفارش آگهی در روزنامه اصفهان امروز سال ۱۳۹۵

صفحه۱ کادر
۷/۸*۳/۵
۲ کادر
۷/۸*۷
۶ کادر
۱/۸ صفحه
۱۲ کادر
۱/۴ صفحه
۲۴ کادر
نصف صفحه
۴۸ کادر
تمام صفحه
اول۲/۷۵۰/۰۰۰۵/۵۰۰/۰۰۰۱۶/۵۰۰/۰۰۰۳۳/۰۰۰/۰۰۰۶۶/۰۰۰/۰۰۰-----
دوم۱/۷۰۰/۰۰۰۳/۴۰۰/۰۰۰۱۰/۲۰۰/۰۰۰۲۰/۴۰۰/۰۰۰۴۰/۸۰۰/۰۰۰-----
سوم۱/۷۰۰/۰۰۰۳/۴۰۰/۰۰۰۱۰/۲۰۰/۰۰۰۲۰/۴۰۰/۰۰۰۴۰/۸۰۰/۰۰۰۸۱/۶۰۰/۰۰۰
چهارم۱/۶۰۰/۰۰۰۳/۲۰۰/۰۰۰۹/۶۰۰/۰۰۰۱۹/۲۰۰/۰۰۰۳۸/۴۰۰/۰۰۰-----
داخلی۱/۵۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰
پیش از آخر۱/۷۰۰/۰۰۰۳/۴۰۰/۰۰۰۱۰/۲۰۰/۰۰۰۲۰/۴۰۰/۰۰۰۴۰/۸۰۰/۰۰۰۸۱/۶۰۰/۰۰۰
آخر۲/۰۰۰/۰۰۰۴/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰۹۶/۰۰۰/۰۰۰

آگهی های ویژهاندازهقیمت (به ریال)
گوشواره صفحه اول(کنار لوگو)۷/۸*۳/۵۸/۲۵۰/۰۰۰
اسپانسر افقی صفحه اول(کنار لوگو)۳۰*۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰
هر کادر آگهی بالای نیم تای صفحه اول۷/۸*۳۵/۵۰۰/۰۰۰
آگهی تبریک(رنگی-داخلی)۷/۸*۳/۵۶۵۰/۰۰۰
آگهی تسلیت(رنگی- داخلی)۷/۸*۳/۵۶۵۰/۰۰۰
آگهی مفقودی(تک رنگ-داخلی)۷/۸*۱/۵۳۵۰/۰۰۰
آگهی نیازمندی‌ها۳*۱/۵۱۶۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار