اردبیل فردا

سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در هفته نامه اردبیل فردا (سال ۱۳۹۵)

صفحهکادر ۳/۵×۷/۸۱/۲ صفحه
اول رنگی۲/۵۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰
داخلی سیاه وسفید۱/۲۵۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰
آخر رنگی۲/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار