ارتباط کیش

سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه ارتباط کیش (سال ۱۳۹۵)

صفحه / کادرکادر پایه۱/۸ صفحه۱/۴ صفحه۱/۲ صفحه
اول۲/۵۰۰/۰۰۰۴/۵۰۰/۰۰۰۸/۰۰۰/۰۰۰۱۳/۵۰۰/۰۰۰
داخلی۱/۸۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰
آخر۲/۲۰۰/۰۰۰۴/۰۰۰/۰۰۰۷/۰۰۰/۰۰۰۱۳/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار