اتحاد جنوب

 سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه اتحاد جنوب (بوشهر) سال ۱۳۹۵

صفحه / کادرکادر پایه ۸×۳
اول (رنگی)۱/۸۰۰/۰۰۰
آخر (رنگی)۱/۲۰۰/۰۰۰
داخلی (سیاه و سفید)۹۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار