ابرار ورزشی

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در روزنامه ابرار ورزشی (سال ۱۳۹۵)

صفحهکادر ۴×۷/۵کادر ۸×۷/۵۱۵ کادر۳۰ کادر
اول رنگی۶/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۹۰/۰۰۰/۰۰۰۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰
دوم۱/۳۰۰/۰۰۰۲/۶۰۰/۰۰۰۱۹/۵۰۰/۰۰۰۳۹/۰۰۰/۰۰۰
سوم۱/۵۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰۲۲/۵۰۰/۰۰۰۴۵/۰۰۰/۰۰۰
داخلی سیاه و سفید۱/۰۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰
ما قبل آخر۱/۴۰۰/۰۰۰۲/۸۰۰/۰۰۰۲۱/۰۰۰/۰۰۰۴۲/۰۰۰/۰۰۰
آخر رنگی۴/۰۰۰/۰۰۰۰۸/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار