ابرار اقتصادی

   سفارش آنلاین آگهی

تعرفه روزنامه ابرار اقتصادی سال ۹۷

صفحاتکادر ۴×۷/۵کادر۸×۷/۵۱/۴ صفحه۱/۲ صفحه
اول(رنگی)۱۰/۰۰۰/۰۰۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰
دوم۲/۰۰۰/۰۰۰۴/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰
سوم۲/۶۰۰/۰۰۰۵/۲۰۰/۰۰۰۳۱/۲۰۰/۰۰۰۶۲/۴۰۰/۰۰۰
داخلی(سیاه و سفید)۱/۵۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰
داخلی(رنگی)۴/۰۰۰/۰۰۰۸/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰۹۶/۰۰۰/۰۰۰
قبل آخر۱/۸۰۰/۰۰۰۳/۶۰۰/۰۰۰۲۱/۶۰۰/۰۰۰۴۳/۲۰۰/۰۰۰
آخر(رنگی)۵/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار