تعرفه آگهی روزنامه ایران

   سفارش آنلاین آگهی

 تعرفه آگهی در روزنامه ایران سال 1396

صفحهیک کادر۲ کادر۱/۸ صفحه۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحه
اول۵۶/۰۰۰/۰۰۰۱۱۲/۰۰۰/۰۰۰۳۳۶/۰۰۰/۰۰۰۶۷۲/۰۰۰/۰۰۰۱/۳۴۴/۰۰۰/۰۰۰----------------
دوم--------------۴۲/۰۰۰/۰۰۰۱۲۶/۰۰۰/۰۰۰۲۵۲/۰۰۰/۰۰۰۵۰۴/۰۰۰/۰۰۰----------------
سوم--------------۵۲/۰۰۰/۰۰۰۱۵۶/۰۰۰/۰۰۰۳۱۲/۰۰۰/۰۰۰۶۳۴/۰۰۰/۰۰۰----------------
چهارم۱۷/۵۰۰/۰۰۰۳۵/۰۰۰/۰۰۰۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰۴۳۰/۰۰۰/۰۰۰----------------
پنجم (اول اقتصادی)۱۸/۲۵۰/۰۰۰۳۶/۵۰۰/۰۰۰۱۰۹/۵۰۰/۰۰۰۲۱۹/۰۰۰/۰۰۰۴۳۸/۰۰۰/۰۰۰----------------
ششم (دوم اقتصادی)
و هفتم
۱۲/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰۵۷۶/۰۰۰/۰۰۰
صفحات ویژه (۸ و ۱۹ و ۲۰)۱۰/۵۰۰/۰۰۰۲۱/۰۰۰/۰۰۰۶۳/۰۰۰/۰۰۰۱۲۶/۰۰۰/۰۰۰۲۵۲/۰۰۰/۰۰۰۵۰۴/۰۰۰/۰۰۰
داخلی۹/۵۰۰/۰۰۰۱۹/۰۰۰/۰۰۰۵۷/۰۰۰/۰۰۰۱۱۴/۰۰۰/۰۰۰۲۲۸/۰۰۰/۰۰۰۴۵۶/۰۰۰/۰۰۰
جدول سودوکو۱۱/۳۰۰/۰۰۰۲۲/۶۰۰/۰۰۰۶۷/۸۰۰/۰۰۰۱۳۵/۶۰۰/۰۰۰-------------------------------
حوادث (۱۷ و ۱۸)۱۳/۵۰۰/۰۰۰۲۷/۰۰۰/۰۰۰۸۱/۰۰۰/۰۰۰۱۶۲/۰۰۰/۰۰۰۳۲۴/۰۰۰/۰۰۰---------------
سیاسی۱۵/۵۰۰/۰۰۰۳۱/۰۰۰/۰۰۰۹۳/۰۰۰/۰۰۰۱۸۶/۰۰۰/۰۰۰۳۷۲/۲۰۰/۰۰۰---------------
فرهنگ و هنر۱۶/۰۰۰/۰۰۰۳۲/۰۰۰/۰۰۰۹۶/۰۰۰/۰۰۰۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰۳۸۴/۰۰۰/۰۰۰---------------
ماقبل آخر (ورزشی)۱۶/۶۰۰/۰۰۰۳۳/۲۰۰/۰۰۰۹۹/۶۰۰/۰۰۰۱۹۹/۲۰۰/۰۰۰۳۹۸/۴۰۰/۰۰۰---------------
آخر۲۷/۵۰۰/۰۰۰۵۵/۰۰۰/۰۰۰۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰---------------
ترحیم و تسلیت۴/۵۰۰/۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰۲۷/۰۰۰/۰۰۰۵۴/۰۰۰/۰۰۰۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰---------------
این مطلب را به اشتراک بگذار