آوای کرمانشاه

 سفارش آنلاین آگهی

تعرفه سفارش آگهی در هفته نامه آوای کرمانشاه (سال ۱۳۹۵)

صفحهکادر پایه (۳/۲×۷)۱/۲ صفحه
اول رنگی۱/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰
داخلی سیاه و سفید۴۰۰/۰۰۰۹/۶۰۰/۰۰۰
آخر رنگی۷۰۰/۰۰۰۱۶/۸۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار