آفتاب یزد

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه سفارش آگهی در روزنامه آفتاب یزد (سال ۱۳۹۶)

صفحهکادر پایهدو کادر پایه۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحه
اول۳۰/۰۰۰/۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰---
دوم و سوم و پانزدهم۸/۰۰۰/۰۰۰۱۶/۰۰۰/۰۰۰۹۰/۰۰۰/۰۰۰۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰
داخلی۶/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰
آخر۱۰/۰۰۰/۰۰۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۳۰/۰۰/۰۰۰---

تعرفه سفارش آگهی در ضمیمه آگهی های آفتاب اقتصادی و نیازمندیهای دو رنگ آفتاب اقتصادی

صفحهکادر پایهاسپانسری ربع صفحهنیم صفحهتمام صفحه
اول۲۰۰/۰۰۰۸۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰--
داخلی۱۰۰/۰۰۰۴۰۰/۰۰۰۱/۰۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰۴/۰۰۰/۰۰۰
آخر۱۵۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰
نیازمندیهای دو رنگ۲۰۰/۰۰۰۸۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰۴/۰۰۰/۰۰۰۸/۰۰۰/۰۰۰

تعرفه درج آگهی در آفتای یزد و آفتاب اقتصادی توسط شبکه پذیرش آگهی

“مجری و کارگزار سفارش آگهی در مطبوعات کشور”

تلفن سفارش آگهی: ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

این مطلب را به اشتراک بگذار