دوهفته نامه آشپزی خانواده سبز

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در دوهفته نامه آشپزی خانواده سبز (سال ۱۳۹۵)

صفحهکادرقیمت (ریال)
پشت جلدتمام صفحه۳۶/۰۰۰/۰۰۰
دوم گلاسه تمام صفحه۳۲/۰۰۰/۰۰۰
سوم گلاسهتمام صفحه۳۰/۰۰۰/۰۰۰
روبروی دوم گلاسهتمام صفحه۲۶/۰۰۰/۰۰۰
روبروی سوم گلاسهتمام صفحه۲۴/۰۰۰/۰۰۰
صفحات قبل از فهرستتمام صفحه۲۲/۰۰۰/۰۰۰
صفحات آخرتمام صفحه۲۲/۰۰۰/۰۰۰
دو صفحه وسط باهمتمام صفحه۳۴/۰۰۰/۰۰۰
داخلی عادیتمام صفحه۲۰/۰۰۰/۰۰۰
تحریریه۱/۲ صفحه۱۰/۰۰۰/۰۰۰
تحریریه۱/۳ صفحه۷/۰۰۰/۰۰۰
تحریریه۱/۴ صفحه۶/۰۰۰/۰۰۰
تحریریه۱/۶ صفحه۴/۵۰۰/۰۰۰

تعرفه درج آگهی در دوهفته نامه آشپزی خانواده سبز توسط شبکه پذیرش آگهی مجری و کارگزار سفارش آگهی در مطبوعات کشور
تلفن سفارش آگهی ۴۴۱۹۵۰۰۰

این مطلب را به اشتراک بگذار