روزنامه آسیا

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه آسیا (سال ۱۳۹۶)

صفحهیک کاد ۴×۷۱/۸ صفحه۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحه
اول۴۰/۰۰۰/۰۰۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰
دوم۴/۵۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰
سوم۵/۰۰۰/۰۰۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰۴۰/۰۰۰/۰۰۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰
داخلی۴/۰۰۰/۰۰۰۱۶/۰۰۰/۰۰۰۳۲/۰۰۰/۰۰۰۶۴/۰۰۰/۰۰۰۱۲۸/۰۰۰/۰۰۰
آخر۳۰/۰۰۰/۰۰۰۴۰/۰۰۰/۰۰۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰
گوشواره کنار لوگو (صفحه اول)۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
باکس های چرخشی (صفحات اول فرم ۱ و ۲)۳۰/۰۰۰/۰۰۰

تعرفه چاپ آگهی در هفته نامه آسیا (سال ۱۳۹۵)

صفحهکادر ۴×۷۱/۸ صفحه۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحه
اول۴۰/۰۰۰/۰۰۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰
دوم۴/۰۰۰/۰۰۰۱۶/۰۰۰/۰۰۰۳۲/۰۰۰/۰۰۰۶۴/۰۰۰/۰۰۰۱۲۸/۰۰۰/۰۰۰
سوم۶/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰۹۶/۰۰۰/۰۰۰۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰
صفحات ممتاز۲/۵۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰۴۰/۰۰۰/۰۰۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰
داخلی۱/۵۰۰/۰۰۰۵/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰۴۰/۰۰۰/۰۰۰
ماقبل آخر۴/۰۰۰/۰۰۰۱۶/۰۰۰/۰۰۰۳۲/۰۰۰/۰۰۰۶۴/۰۰۰/۰۰۰۱۲۸/۰۰۰/۰۰۰
آخر۱۰/۰۰۰/۰۰۰۴۰/۰۰۰/۰۰۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰
دو صفحه وسط (پیوسته)۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰گوشواره کنار لوگو صفحه اول۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
گوشواره کنار لوگو صفحه آخر:۵۰/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار