آراز و امانت آذربایجان

دریافت تعرفه   سفارش آنلاین آگهی

صفحه۴۸ کادر۲۴ کادر۱۲ کادر۶ کادر۱ کادر
اول (رنگی)۳۶.۰۰۰.۰۰۰۱۸.۰۰۰.۰۰۰۹.۰۰۰.۰۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰
دوم و سوم۳۴.۰۰۰.۰۰۰۱۷.۰۰۰.۰۰۰۸.۵۰۰.۰۰۰۴.۲۵۰.۰۰۰۷۰۰.۰۰۰
داخلی۲۴.۰۰۰.۰۰۰۱۲.۰۰۰.۰۰۰۶.۰۰۰.۰۰۰۳.۰۰۰.۰۰۰۵۰۰.۰۰۰
آخر (دو رنگ)۴۳.۰۰۰.۰۰۰۲۱.۵۰۰.۰۰۰۱۰.۷۵۰.۰۰۰۵.۳۷۵.۰۰۰۹۰۰.۰۰۰
اول رنگی۶۰.۰۰۰.۰۰۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰۲.۵۰۰.۰۰۰
آخر رنگی۷۲.۰۰۰.۰۰۰۳۶.۰۰۰.۰۰۰۱۸.۰۰۰.۰۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار