موضوعات نیازمندی های همشهری تهران ( گروه املاک تهران )

موضوعات نیازمندی های همشهری تهران ( گروه املاک تهران )

گروه املاک تهران

خدمات املاک

 املاک تهران، املاکی است که در مناطق ۲۲ گانه تهران قرار دارند.
۱۰۱ • آژانس املاک ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۱۰۲ * پیش فروش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
شامل: پیش فروش املاک مسکونی، اداری، تجاری
۱۰۳ • فروش بنای یکجا (آماده) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
شامل: فروش مستغلات و…
۱۰۴ • فروش بنای یکجا (نیمه کاره) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۱۰۶ • مشارکت در ساخت (نیاز به زمین) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۱۰۷ • مشارکت در ساخت (نیاز به سازنده) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱۰۸ • مشاوره وام مسکن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
◘ در این موضوع فقط وام مسکن قرار می‏ گیرد. سایر وام‏های بانکی به بخش سرمایه‏ گذاری از گروه کار و سرمایه انتقال می‏ یابد.
۱۰۹ • معاوضه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
شامل: مواردی که فردی ملک خود را با ملک دیگر یا اتومبیل یا … می‌خواهد تعویض نماید.
۱۱۰ • نیاز به اجاره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱۱۱ • نیاز به خرید ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱۱۲ • سایر خدمات املاک ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
شامل: تهاتر تراکم. انجام امور شهرداری (جواز، پایان کار، تغییر کاربری، تفکیک)، انجام امور ثبتی ملک و…

فروش املاک مسکونی

۲۰۱ • آپارتمان مسکونی تا ۴۰ متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۲۰۲ • آپارتمان مسکونی ۴۱ تا ۴۵ متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲۰۳ • آپارتمان مسکونی ۴۶ تا ۵۰ متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲۰۴ • آپارتمان مسکونی ۵۱ تا ۵۵ متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲۰۵ • آپارتمان مسکونی ۵۶ تا ۶۰ متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲۰۶ • آپارتمان مسکونی ۶۱ تا ۶۵ متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲۰۷ • آپارتمان مسکونی ۶۶ تا ۷۰ متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲۰۸ • آپارتمان مسکونی ۷۱ تا ۷۵ متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲۰۹ • آپارتمان مسکونی ۷۶ تا ۸۰ متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۲۱۰ • آپارتمان مسکونی ۸۱ تا ۸۵ متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۲۱۱ • آپارتمان مسکونی ۸۶ تا ۹۰ متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲۱۲ • آپارتمان مسکونی ۹۱ تا ۹۵ متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲۱۳ • آپارتمان مسکونی ۹۶ تا ۱۰۰ متر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲۱۴ • آپارتمان مسکونی ۱۰۱ تا ۱۰۵ متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲۱۵ • آپارتمان مسکونی ۱۰۶ تا ۱۱۰ متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲۱۶ • آپارتمان مسکونی ۱۱۱ تا ۱۱۵ متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲۱۷ • آپارتمان مسکونی ۱۱۶ تا ۱۲۰ متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲۱۸ • آپارتمان مسکونی ۱۲۱ تا ۱۲۵ متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲۱۹ • آپارتمان مسکونی ۱۲۶ تا ۱۳۰ متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲۲۰ • آپارتمان مسکونی ۱۳۱ تا ۱۳۵ متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲۲۱ • آپارتمان مسکونی ۱۳۶ تا ۱۴۰ متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲۲۲ • آپارتمان مسکونی ۱۴۱ تا ۱۴۵ متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲۲۳ • آپارتمان مسکونی ۱۴۶ تا ۱۵۰ متر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۲۲۴ • آپارتمان مسکونی ۱۵۱ تا ۱۶۰ متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲۲۵ • آپارتمان مسکونی ۱۶۱ تا ۱۷۰ متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲۲۶ • آپارتمان مسکونی ۱۷۱ تا ۱۸۰ متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲۲۷ • آپارتمان مسکونی ۱۸۱ تا ۱۹۰ متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲۲۸ • آپارتمان مسکونی ۱۹۱ تا ۲۰۰ متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲۲۹ • آپارتمان مسکونی ۲۰۱ تا ۲۲۵ متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲۳۰ • آپارتمان مسکونی ۲۲۶ تا ۲۵۰ متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲۳۱ • آپارتمان مسکونی ۲۵۱ تا ۲۷۵ متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲۳۲ • آپارتمان مسکونی ۲۷۶ تا ۳۰۰ متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲۳۳ • آپارتمان مسکونی ۳۰۱ متر به بالا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲۳۴ • آپارتمان مسکونی پنت هاوس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۲۳۵ • خانه مسکونی تا ۱۰۰ متر زمین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲۳۶ • خانه مسکونی ۱۰۱ تا ۲۰۰ متر زمین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲۳۷ • خانه مسکونی ۲۰۱ تا ۳۰۰ متر زمین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲۳۸ • خانه مسکونی ۳۰۱ متر زمین به بالا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۲۴۰ • کلنگی تا ۱۰۰ متر زمین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲۴۱ • کلنگی ۱۰۱ تا ۲۰۰ متر زمین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۲۴۲ • کلنگی ۲۰۱ تا ۳۰۰ متر زمین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲۴۳ • کلنگی ۳۰۱ تا ۴۰۰ متر زمین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۲۴۴ • کلنگی ۴۰۱ تا ۵۰۰ متر زمین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۲۴۵ • کلنگی ۵۰۱ تا ۷۵۰ متر زمین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲۴۶ • کلنگی ۷۵۱ تا ۱۰۰۰ متر زمین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۲۴۷ • کلنگی ۱۰۰۱ متر زمین به بالا ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۲۴۸ • ویلا مسکونی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۲۴۹ • سایر فروش املاک مسکونی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

فروش املاک اداری و تجاری

۳۰۱ • املاک با سنداداری تا ۱۰۰ متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۳۰۲ • املاک با سنداداری ۱۰۱ متر به بالا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
◘ منظور از املاک با موقعیت اداری، ملک‌های مسکونی است که دارای موقعیت اداری هستند و در متن آگهی‌ به آنها اشاره شده از جمله: آپارتمان با موقعیت اداری، خانه با موقعیت اداری، ویلا با موقعیت اداری، خانه مناسب آموزشگاه و…
۳۰۳ • املاک با موقعیت اداری تا ۵۰ متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۳۰۴ • املاک با موقعیت اداری ۵۱ تا ۷۵ متر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۳۰۵ • املاک با موقعیت اداری ۷۶ تا ۱۰۰ متر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۳۰۶ • املاک با موقعیت اداری ۱۰۱ تا ۲۰۰ متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۳۰۷ • املاک با موقعیت اداری ۲۰۱ متر به بالا …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
◘ بهتر است آگهی‌های آرایشگاه چنانچه مغازه باشند در موضوع مغازه، چنانچه در متن مناسب آرایشگاه یا جهت آرایشگاه آمده در املاک با موقعیت اداری و ‌ چنانچه سالن‌های آرایشگاهی باشند (غیر از مغازه) در املاک تجاری درج شوند.
۳۰۸ • املاک تجاری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
شامل: مجتمع ‏های ورزشی، سفره ‏خانه، کافی شاپ، رستوران، آشپزخانه، تالار، هتل، نمایشگاه اتومبیل، تعمیرگاه، کارواش، گاراژ، فروشگاه های بزرگ، آژانس هواپیمایی، جایگاه سوخت، پمپ بنزین، جایگاه CNG و…
۳۰۹ • انبار – سالن – سوله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
شامل: انبار صنعتی، سالن چاپ، سردخانه ثابت غیرقابل حمل، سالن پرورش قارچ و…
۳۱۰ • باغ – مزرعه – گلخانه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
شامل: باغچه، مزرعه پرورش ماهی، استخر پرورش ماهی، زمین کشاورزی و…

۳۱۱ • زمین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
شامل: صنعتی، زمین صنعتی با بنا و…
◘ آگهی فروش زمین مسکونی نیازمند یکی از مجوزهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا شهرداری مربوطه یا سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوطه بر اساس محل قرارگیری زمین می‌باشد.
۳۱۲ • غرفه – بوفه – دکه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۳۱۳ • کارگاه – کارخانه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۳۱۴ • گاوداری – مرغداری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
شامل: دامداری و…
۳۱۵ • مطب ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
شامل: ساختمان پزشکان و…
◘ مطب می ‏تواند دارای سند مسکونی یا اداری باشد.
◘ در کد مغازه، زیرپله و نیز واگذاری مغازه با اجناس و لوازم قرار می‏ گیرند.
۳۱۶ • مغازه تا ۱۰ متر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۳۱۷ • مغازه ۱۱ تا ۲۰ متر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۳۱۸ • مغازه ۲۱ تا ۳۰ متر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۳۱۹ • مغازه ۳۱ تا ۴۰ متر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۳۲۰ • مغازه ۴۱ تا ۵۰ متر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۳۲۱ • مغازه ۵۱ متر به بالا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۳۲۲ • سایر فروش املاک اداری و تجاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

اجاره املاک مسکونی

۴۰۱ • آپارتمان مسکونی تا ۴۰ متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۴۰۲ • آپارتمان مسکونی ۴۱ تا ۴۵ متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۴۰۳ • آپارتمان مسکونی ۴۶ تا ۵۰ متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۴۰۴ • آپارتمان مسکونی ۵۱ تا ۵۵ متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۴۰۵ • آپارتمان مسکونی ۵۶ تا ۶۰ متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۴۰۶ • آپارتمان مسکونی ۶۱ تا ۶۵ متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۴۰۷ • آپارتمان مسکونی ۶۶ تا ۷۰ متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۴۰۸ • آپارتمان مسکونی ۷۱ تا ۷۵ متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۴۰۹ • آپارتمان مسکونی ۷۶ تا ۸۰ متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۴۱۰ • آپارتمان مسکونی ۸۱ تا ۸۵ متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۴۱۱ • آپارتمان مسکونی ۸۶ تا ۹۰ متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۴۱۲ • آپارتمان مسکونی ۹۱ تا ۹۵ متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۴۱۳ • آپارتمان مسکونی ۹۶ تا ۱۰۰ متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۴۱۴ • آپارتمان مسکونی ۱۰۱ تا ۱۰۵ متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۴۱۵ • آپارتمان مسکونی ۱۰۶ تا ۱۱۰ متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۴۱۶ • آپارتمان مسکونی ۱۱۱ تا ۱۱۵ متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۴۱۷ • آپارتمان مسکونی ۱۱۶ تا ۱۲۰ متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۴۱۸ • آپارتمان مسکونی ۱۲۱ تا ۱۲۵ متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۴۱۹ • آپارتمان مسکونی ۱۲۶ تا ۱۳۰ متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۴۲۰ • آپارتمان مسکونی ۱۳۱ تا ۱۳۵ متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۴۲۱ • آپارتمان مسکونی ۱۳۶ تا ۱۴۰ متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۴۲۲ • آپارتمان مسکونی ۱۴۱ تا ۱۴۵ متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۴۲۳ • آپارتمان مسکونی ۱۴۶ تا ۱۵۰ متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۴۲۴ • آپارتمان مسکونی ۱۵۱ تا ۱۶۰ متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۴۲۵ • آپارتمان مسکونی ۱۶۱ تا ۱۷۰ متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۴۲۶ • آپارتمان مسکونی ۱۷۱ تا ۱۸۰ متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۴۲۷ • آپارتمان مسکونی ۱۸۱ تا ۱۹۰ متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۴۲۸ • آپارتمان مسکونی ۱۹۱ تا ۲۰۰ متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۴۲۹ • آپارتمان مسکونی ۲۰۱ تا ۲۲۵ متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۴۳۰ • آپارتمان مسکونی ۲۲۶ تا ۲۵۰ متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۴۳۱ • آپارتمان مسکونی ۲۵۱ تا ۲۷۵ متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۴۳۲ • آپارتمان مسکونی ۲۷۶ تا ۳۰۰ متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۴۳۳ • آپارتمان مسکونی ۳۰۱ متر به بالا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۴۳۴ • آپارتمان مسکونی پنت هاوس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۴۳۵ • اتاق – پانسیون (آقایان) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
شامل: هم خانه، اجاره به دانشجو، اجاره به مجرد، اجاره به کارمند
۴۳۶ • اتاق – پانسیون (بانوان) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
شامل: هم خانه، اجاره به دانشجو، اجاره به مجرد، اجاره به کارمند
۴۳۷ • خانه مسکونی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۴۳۸ • ویلا مسکونی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۴۳۹ • سایر اجاره املاک مسکونی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
شامل: برج یا مجموعه مسکونی بصورت یکجا و…

اجاره املاک اداری و تجاری

۵۰۱ • اتاق اداری – تجاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
شامل: محل کار، میز کار، اجاره کلاس درس، اجاره اتاق جهت مزون لباس و…
◘ اجاره اتاق آرایشگاه و اپیلاسیون در موضوع اجاره صندلی – اتاق – تخت گروه خدمات پزشکی و زیبایی نیز می‌تواند قرار گیرد.
۵۰۲ • املاک با سنداداری تا ۱۰۰ متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۵۰۳ • املاک با سنداداری ۱۰۱ متر به بالا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
◘ منظور از املاک با موقعیت اداری، ملک‌های مسکونی است که دارای موقعیت اداری هستند و در متن آگهی‌ به آنها اشاره شده از جمله: آپارتمان با موقعیت اداری، خانه با موقعیت اداری، ویلا با موقعیت اداری، خانه مناسب آموزشگاه و…
۵۰۴ • املاک با موقعیت اداری تا ۵۰ متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۵۰۵ • املاک با موقعیت اداری ۵۱ تا ۷۵ متر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۵۰۶ • املاک با موقعیت اداری ۷۶ تا ۱۰۰ متر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۵۰۷ • املاک با موقعیت اداری ۱۰۱ تا۲۰۰ متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۵۰۸ • املاک با موقعیت اداری ۲۰۱ متر به بالا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
◘ بهتر است آگهی‌های آرایشگاه چنانچه مغازه باشند در موضوع مغازه، چنانچه در متن مناسب آرایشگاه یا جهت آرایشگاه آمده در املاک با موقعیت اداری و‌ چنانچه سالن‌های آرایشگاهی باشند (غیر از مغازه) در املاک تجاری درج شوند.
۵۰۹ • املاک تجاری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
شامل: مجتمع‏ های ورزشی، سفره‏ خانه، کافی شاپ، رستوران، آشپزخانه، تالار، هتل، نمایشگاه اتومبیل، تعمیرگاه، کارواش، گاراژ، فروشگاه های بزرگ، آژانس هواپیمایی، جایگاه سوخت، پمپ بنزین، جایگاه CNG و…
◘ آگهی اجاره سانس ورزشی چنانچه متن آن به گونه‌ای باشد که مخاطب آگهی، عامه مردم جهت انجام ورزش باشد، بهتر است در موضوع باشگاه ورزشی و چنانچه مخاطب آن مربیان ورزشی یا پیمانکاران ورزشی یا … جهت اجاره سانس باشد در موضوع اجاره املاک تجاری چاپ شود.
۵۱۰ • انبار – سالن – سوله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
شامل: انبار صنعتی، سالن چاپ، سردخانه ثابت غیرقابل حمل ، سالن پرورش قارچ و…
۵۱۱ • باغ – مزرعه – گلخانه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
شامل: باغچه، مزرعه پرورش ماهی، استخر پرورش ماهی، زمین کشاورزی و…
۵۱۲ • غرفه – بوفه – دکه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۵۱۳ • کارگاه – کارخانه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۵۱۴ • گاوداری – مرغداری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
شامل: دامداری و…
۵۱۵ • مطب …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
شامل: ساختمان پزشکان، اجاره یک اتاق از مطب و…
◘ مطب می‏ تواند دارای سند مسکونی یا اداری باشد.
◘ در کد مغازه، زیرپله و نیز واگذاری مغازه با اجناس و لوازم قرار می‏ گیرند.
۵۱۶ • مغازه تا ۱۰ متر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۵۱۷ • مغازه ۱۱ تا ۲۰ متر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۵۱۸ • مغازه ۲۱ تا ۳۰ متر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۵۱۹ • مغازه ۳۱ تا ۴۰ متر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۵۲۰ • مغازه ۴۱ تا ۵۰ متر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۵۲۱ • مغازه ۵۱ متر به بالا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۵۲۲ • سایر اجاره املاک اداری و تجاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
شامل: مجموعه‏ های اداری یا تجاری بصورت یکجا و…