موضوعات نیازمندی های همشهری تهران ( گروه املاک تهران )

گروه املاک تهران

خدمات املاک

 املاک تهران، املاکی است که در مناطق 22 گانه تهران قرار دارند.
101 • آژانس املاک ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
102 * پیش فروش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
شامل: پیش فروش املاک مسکونی، اداری، تجاری
103 • فروش بنای یکجا (آماده) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
شامل: فروش مستغلات و…
104 • فروش بنای یکجا (نیمه کاره) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
106 • مشارکت در ساخت (نیاز به زمین) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
107 • مشارکت در ساخت (نیاز به سازنده) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
108 • مشاوره وام مسکن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
◘ در این موضوع فقط وام مسکن قرار می‏ گیرد. سایر وام‏های بانکی به بخش سرمایه‏ گذاری از گروه کار و سرمایه انتقال می‏ یابد.
109 • معاوضه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
شامل: مواردی که فردی ملک خود را با ملک دیگر یا اتومبیل یا … می‌خواهد تعویض نماید.
110 • نیاز به اجاره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
111 • نیاز به خرید ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
112 • سایر خدمات املاک ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
شامل: تهاتر تراکم. انجام امور شهرداری (جواز، پایان کار، تغییر کاربری، تفکیک)، انجام امور ثبتی ملک و…

فروش املاک مسکونی

201 • آپارتمان مسکونی تا 40 متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
202 • آپارتمان مسکونی 41 تا 45 متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
203 • آپارتمان مسکونی 46 تا 50 متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
204 • آپارتمان مسکونی 51 تا 55 متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
205 • آپارتمان مسکونی 56 تا 60 متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
206 • آپارتمان مسکونی 61 تا 65 متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
207 • آپارتمان مسکونی 66 تا 70 متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
208 • آپارتمان مسکونی 71 تا 75 متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
209 • آپارتمان مسکونی 76 تا 80 متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
210 • آپارتمان مسکونی 81 تا 85 متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
211 • آپارتمان مسکونی 86 تا 90 متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
212 • آپارتمان مسکونی 91 تا 95 متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
213 • آپارتمان مسکونی 96 تا 100 متر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
214 • آپارتمان مسکونی 101 تا 105 متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
215 • آپارتمان مسکونی 106 تا 110 متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
216 • آپارتمان مسکونی 111 تا 115 متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
217 • آپارتمان مسکونی 116 تا 120 متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
218 • آپارتمان مسکونی 121 تا 125 متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
219 • آپارتمان مسکونی 126 تا 130 متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
220 • آپارتمان مسکونی 131 تا 135 متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
221 • آپارتمان مسکونی 136 تا 140 متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
222 • آپارتمان مسکونی 141 تا 145 متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
223 • آپارتمان مسکونی 146 تا 150 متر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
224 • آپارتمان مسکونی 151 تا 160 متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
225 • آپارتمان مسکونی 161 تا 170 متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
226 • آپارتمان مسکونی 171 تا 180 متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
227 • آپارتمان مسکونی 181 تا 190 متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
228 • آپارتمان مسکونی 191 تا 200 متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
229 • آپارتمان مسکونی 201 تا 225 متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
230 • آپارتمان مسکونی 226 تا 250 متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
231 • آپارتمان مسکونی 251 تا 275 متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
232 • آپارتمان مسکونی 276 تا 300 متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
233 • آپارتمان مسکونی 301 متر به بالا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
234 • آپارتمان مسکونی پنت هاوس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
235 • خانه مسکونی تا 100 متر زمین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
236 • خانه مسکونی 101 تا 200 متر زمین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
237 • خانه مسکونی 201 تا 300 متر زمین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
238 • خانه مسکونی 301 متر زمین به بالا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
240 • کلنگی تا 100 متر زمین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
241 • کلنگی 101 تا 200 متر زمین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
242 • کلنگی 201 تا 300 متر زمین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
243 • کلنگی 301 تا 400 متر زمین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
244 • کلنگی 401 تا 500 متر زمین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
245 • کلنگی 501 تا 750 متر زمین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
246 • کلنگی 751 تا 1000 متر زمین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
247 • کلنگی 1001 متر زمین به بالا ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
248 • ویلا مسکونی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
249 • سایر فروش املاک مسکونی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

فروش املاک اداری و تجاری

301 • املاک با سنداداری تا 100 متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
302 • املاک با سنداداری 101 متر به بالا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
◘ منظور از املاک با موقعیت اداری، ملک‌های مسکونی است که دارای موقعیت اداری هستند و در متن آگهی‌ به آنها اشاره شده از جمله: آپارتمان با موقعیت اداری، خانه با موقعیت اداری، ویلا با موقعیت اداری، خانه مناسب آموزشگاه و…
303 • املاک با موقعیت اداری تا 50 متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
304 • املاک با موقعیت اداری 51 تا 75 متر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
305 • املاک با موقعیت اداری 76 تا 100 متر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
306 • املاک با موقعیت اداری 101 تا 200 متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
307 • املاک با موقعیت اداری 201 متر به بالا …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
◘ بهتر است آگهی‌های آرایشگاه چنانچه مغازه باشند در موضوع مغازه، چنانچه در متن مناسب آرایشگاه یا جهت آرایشگاه آمده در املاک با موقعیت اداری و ‌ چنانچه سالن‌های آرایشگاهی باشند (غیر از مغازه) در املاک تجاری درج شوند.
308 • املاک تجاری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
شامل: مجتمع ‏های ورزشی، سفره ‏خانه، کافی شاپ، رستوران، آشپزخانه، تالار، هتل، نمایشگاه اتومبیل، تعمیرگاه، کارواش، گاراژ، فروشگاه های بزرگ، آژانس هواپیمایی، جایگاه سوخت، پمپ بنزین، جایگاه CNG و…
309 • انبار – سالن – سوله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
شامل: انبار صنعتی، سالن چاپ، سردخانه ثابت غیرقابل حمل، سالن پرورش قارچ و…
310 • باغ – مزرعه – گلخانه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
شامل: باغچه، مزرعه پرورش ماهی، استخر پرورش ماهی، زمین کشاورزی و…

311 • زمین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
شامل: صنعتی، زمین صنعتی با بنا و…
◘ آگهی فروش زمین مسکونی نیازمند یکی از مجوزهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا شهرداری مربوطه یا سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوطه بر اساس محل قرارگیری زمین می‌باشد.
312 • غرفه – بوفه – دکه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
313 • کارگاه – کارخانه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
314 • گاوداری – مرغداری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
شامل: دامداری و…
315 • مطب ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
شامل: ساختمان پزشکان و…
◘ مطب می ‏تواند دارای سند مسکونی یا اداری باشد.
◘ در کد مغازه، زیرپله و نیز واگذاری مغازه با اجناس و لوازم قرار می‏ گیرند.
316 • مغازه تا 10 متر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
317 • مغازه 11 تا 20 متر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
318 • مغازه 21 تا 30 متر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
319 • مغازه 31 تا 40 متر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
320 • مغازه 41 تا 50 متر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
321 • مغازه 51 متر به بالا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
322 • سایر فروش املاک اداری و تجاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

اجاره املاک مسکونی

401 • آپارتمان مسکونی تا 40 متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
402 • آپارتمان مسکونی 41 تا 45 متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
403 • آپارتمان مسکونی 46 تا 50 متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
404 • آپارتمان مسکونی 51 تا 55 متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
405 • آپارتمان مسکونی 56 تا 60 متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
406 • آپارتمان مسکونی 61 تا 65 متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
407 • آپارتمان مسکونی 66 تا 70 متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
408 • آپارتمان مسکونی 71 تا 75 متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
409 • آپارتمان مسکونی 76 تا 80 متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
410 • آپارتمان مسکونی 81 تا 85 متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
411 • آپارتمان مسکونی 86 تا 90 متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
412 • آپارتمان مسکونی 91 تا 95 متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
413 • آپارتمان مسکونی 96 تا 100 متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
414 • آپارتمان مسکونی 101 تا 105 متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
415 • آپارتمان مسکونی 106 تا 110 متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
416 • آپارتمان مسکونی 111 تا 115 متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
417 • آپارتمان مسکونی 116 تا 120 متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
418 • آپارتمان مسکونی 121 تا 125 متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
419 • آپارتمان مسکونی 126 تا 130 متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
420 • آپارتمان مسکونی 131 تا 135 متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
421 • آپارتمان مسکونی 136 تا 140 متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
422 • آپارتمان مسکونی 141 تا 145 متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
423 • آپارتمان مسکونی 146 تا 150 متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
424 • آپارتمان مسکونی 151 تا 160 متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
425 • آپارتمان مسکونی 161 تا 170 متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
426 • آپارتمان مسکونی 171 تا 180 متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
427 • آپارتمان مسکونی 181 تا 190 متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
428 • آپارتمان مسکونی 191 تا 200 متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
429 • آپارتمان مسکونی 201 تا 225 متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
430 • آپارتمان مسکونی 226 تا 250 متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
431 • آپارتمان مسکونی 251 تا 275 متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
432 • آپارتمان مسکونی 276 تا 300 متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
433 • آپارتمان مسکونی 301 متر به بالا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
434 • آپارتمان مسکونی پنت هاوس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
435 • اتاق – پانسیون (آقایان) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
شامل: هم خانه، اجاره به دانشجو، اجاره به مجرد، اجاره به کارمند
436 • اتاق – پانسیون (بانوان) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
شامل: هم خانه، اجاره به دانشجو، اجاره به مجرد، اجاره به کارمند
437 • خانه مسکونی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
438 • ویلا مسکونی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
439 • سایر اجاره املاک مسکونی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
شامل: برج یا مجموعه مسکونی بصورت یکجا و…

اجاره املاک اداری و تجاری

501 • اتاق اداری – تجاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
شامل: محل کار، میز کار، اجاره کلاس درس، اجاره اتاق جهت مزون لباس و…
◘ اجاره اتاق آرایشگاه و اپیلاسیون در موضوع اجاره صندلی – اتاق – تخت گروه خدمات پزشکی و زیبایی نیز می‌تواند قرار گیرد.
502 • املاک با سنداداری تا 100 متر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
503 • املاک با سنداداری 101 متر به بالا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
◘ منظور از املاک با موقعیت اداری، ملک‌های مسکونی است که دارای موقعیت اداری هستند و در متن آگهی‌ به آنها اشاره شده از جمله: آپارتمان با موقعیت اداری، خانه با موقعیت اداری، ویلا با موقعیت اداری، خانه مناسب آموزشگاه و…
504 • املاک با موقعیت اداری تا 50 متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
505 • املاک با موقعیت اداری 51 تا 75 متر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
506 • املاک با موقعیت اداری 76 تا 100 متر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
507 • املاک با موقعیت اداری 101 تا200 متر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
508 • املاک با موقعیت اداری 201 متر به بالا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
◘ بهتر است آگهی‌های آرایشگاه چنانچه مغازه باشند در موضوع مغازه، چنانچه در متن مناسب آرایشگاه یا جهت آرایشگاه آمده در املاک با موقعیت اداری و‌ چنانچه سالن‌های آرایشگاهی باشند (غیر از مغازه) در املاک تجاری درج شوند.
509 • املاک تجاری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
شامل: مجتمع‏ های ورزشی، سفره‏ خانه، کافی شاپ، رستوران، آشپزخانه، تالار، هتل، نمایشگاه اتومبیل، تعمیرگاه، کارواش، گاراژ، فروشگاه های بزرگ، آژانس هواپیمایی، جایگاه سوخت، پمپ بنزین، جایگاه CNG و…
◘ آگهی اجاره سانس ورزشی چنانچه متن آن به گونه‌ای باشد که مخاطب آگهی، عامه مردم جهت انجام ورزش باشد، بهتر است در موضوع باشگاه ورزشی و چنانچه مخاطب آن مربیان ورزشی یا پیمانکاران ورزشی یا … جهت اجاره سانس باشد در موضوع اجاره املاک تجاری چاپ شود.
510 • انبار – سالن – سوله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
شامل: انبار صنعتی، سالن چاپ، سردخانه ثابت غیرقابل حمل ، سالن پرورش قارچ و…
511 • باغ – مزرعه – گلخانه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
شامل: باغچه، مزرعه پرورش ماهی، استخر پرورش ماهی، زمین کشاورزی و…
512 • غرفه – بوفه – دکه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
513 • کارگاه – کارخانه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
514 • گاوداری – مرغداری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
شامل: دامداری و…
515 • مطب …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
شامل: ساختمان پزشکان، اجاره یک اتاق از مطب و…
◘ مطب می‏ تواند دارای سند مسکونی یا اداری باشد.
◘ در کد مغازه، زیرپله و نیز واگذاری مغازه با اجناس و لوازم قرار می‏ گیرند.
516 • مغازه تا 10 متر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
517 • مغازه 11 تا 20 متر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
518 • مغازه 21 تا 30 متر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
519 • مغازه 31 تا 40 متر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
520 • مغازه 41 تا 50 متر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
521 • مغازه 51 متر به بالا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
522 • سایر اجاره املاک اداری و تجاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
شامل: مجموعه‏ های اداری یا تجاری بصورت یکجا و…

WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر