گامی مهم برای رضایت مشتریان مؤسسه مالی و اعتباری کوثر به شبکه شتاب پیوست

مدیر مؤسســه مالی و اعتباری کوثر اســتان البرز از پیوستن این مؤسسه به شبکه شتاب خبر داد.
تیمور کشاورز گفت: از این پس همه مشتریان مؤسسه مالی و اعتباری کوثر در اقصی نقاط کشور می‌توانند با استفاده از کارت این مؤسسه هرگونه عملیات بانکی را در خودپردازهای بانک‌های مختلف انجام دهند.
وی پیوستن به شبکه شتاب را تحولی در ارائه خدمات هرچه بیشتر به مشتریان مؤسسه مالی و اعتباری کوثر دانست و یادآور شد: این مؤسسه همزمان با فرخنده سالگرد ســی و پنجمین سال پیروزی انقلاب اســلامی در دهه فجر سال گذشته، موفق شد مجوز رســمی فعالیت از بانک مرکزی را دریافت کند.
مدیر مؤسســه مالی و اعتباری کوثر اســتان البرز خاطرنشــان کرد: با توجه به برنامه ریزی‌ها و تدوین چشــم انداز، آنچه قابل پیش‌بینی اســت این است که مؤسسه مالی و اعتباری کوثر در سال ۵۹ در زمره ۵ بانک خصوصی برتر کشور خواهد بود.
کشــاورز با تأکید بر اهمیت و ظرفیت‌های اســتان البرز یادآور شد: فعالیت مؤسسه مالی و اعتباری کوثر با استقبال چشمگیر البرز نشینان مواجه شده به نحوی که طی کمتر یک سال شمار مشتریان این مؤسسه در این استان ۴ برابر شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذار