چاپ آگهی مجمع عمومی | شبکه پذیرش آگهی

چاپ آگهی مجمع عمومی | شبکه پذیرش آگهی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه کانون سراسری انجمن های صنفی
کارفرمائی تولید کنندگان بتن آماده و قطعات بتنی
بدینوسیله از اعضا محترم کانون دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که رأس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۳۰/ ۷ /۱۴۰۱ در نشانی تهرآگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه کانون سراسری انجمن های صنفی
کارفرمائی تولید کنندگان بتن آماده و قطعات بتنی
بدینوسیله از اعضا محترم کانون دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که رأس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۳۰/ ۷ /۱۴۰۱ در نشانی تهران ، میدان فتح ، ۴۵ متری زرند ، خیابان بهار جنوبی ، بلوار فاخری ، مجتمع بارمان ، پلاک ۲۸تشکیل می شود حضور بهمرسانند .آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه کانون سراسری انجمن های صنفی
کارفرمائی تولید کنندگان بتن آماده و قطعات بتنی
بدینوسیله از اعضا محترم کانون دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که رأس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۳۰/ ۷ /۱۴۰۱ در نشانی تهران ، میدان فتح ، ۴۵ متری زرند ، خیابان بهار جنوبی ، بلوار فاخری ، مجتمع بارمان ، پلاک ۲۸تشکیل می شود حضور بهمرسانند .
دستور جلسه
۱- استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره
۲- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰
۳- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره
۴- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل
۵- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

هیأت مدیره