قانون و آیین نامه اجرایی ممنوعیت نهادهای دولتی از انتشار نشریات غیر ضرور

قانون و آیین نامه اجرایی ممنوعیت نهادهای دولتی از انتشار نشریات غیر ضرور

ماده واحده:

اختصاص و پرداخت هرگونه وجه از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه سالیانه کل کشور و اموال و ثروتهای عمومی از سوی وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت­های دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی و استفاده کردن از امکانات دولتی و کارکنان برای جمع آوری مطالب، تحریر، تنظیم، چاپ و انتشار هرگونه کتاب، روزنامه، مجله، نشریات مشابه و هر نوع اوراق و پارچه های تبلیغاتی، جزوه، بروشور، تراکت، پوستر (به استثنای پوستر و بروشورهای آموزشی) سفارش چاپ هرگونه آگهی تبریک، تسلیت و تشکر و اطلاعیه های غیرضروری که مستقیماً با وظایف آنها ارتباط نداشته باشد در روزنامه و نشریات کشور ممنوع می‌باشد.

این ممنوعیت شامل تمامی اعتبارات دستگاه­های مذکور حتی اعتباراتی که مستثنی از قانون محاسبات عمومی و یا سایر مقررات عمومی دولت هستند نیز می باشد.

تبصره١: موارد ذیل از شمول ممنوعیت این قانون مستثنی می باشند:

١- وزارت ارشاد اسلامی.

٢- وزارت امور خارجه در کشورهایی که وزارت ارشاد اسلامی در آنها فاقد نمایندگی فرهنگی است. به تشخیص و تأیید وزارت امور خارجه.

٣- سازمان تبلیغات اسلامی

۴- وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و مؤسسات وابسته به آن و مرکز نشر دانشگاهی در رابطه با چاپ کتاب و نشریه جزوه های علمی، فنی و درسی و تحقیقاتی

۵- سازمان پژوهشی و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش (در رابطه با کتب و نشریات علمی و آموزشی).

۶- تبلیغات مربوط به جبهه و جنگ در چهارچوب آیین نامه آن که حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی و همکاری وزارتخانه های سپاه- دفاع- جهاد و سازمان تبلیغات اسلامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

٧- بنیاد شهید به جز در انتشار کتاب، نشریه و مجله.

٨- بولتن­های داخلی ضروری و بروشورها که در وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی با تعیین ضوابط توسط وزارت ارشاد اسلامی در رابطه با وظایف قانونی خود منتشر
می­نمایند.

٩- وزارت اطلاعات در رابطه با نشر مسایل امنیتی.

تبصره٢: وزارت ارشاد اسلامی مجاز است در زمینه های علمی و فنی (با تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی)‌و در زمینه های فرهنگی در صورت تشخیص اجازه‌ انتشار یک نشریه در هر رشته و در صورت ضرورت بیش از یک نشریه از محل اعتبارات مربوط به دستگاه ذیربط را بدهد.

تبصره٣: بهای نشریات و جزوات فوق با جلب نظر وزارتخانه ها و مؤسسات مذکور با احتساب هزینه‌های مربوط به مواد اولیه، دستمزد، پرسنل شاغل و هزینه های چاپ پس از وصول به حساب درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد.

تبصره۴: وزارت ارشاد اسلامی موظف است نسبت به عملکرد وزارتخانه ها، سازمانها، نهادهای مذکور در این قانون نظارت کامل داشته با مشاهده تخلف جهت تعقیب قانونی مورد یا موارد را به مراجع صالحه قضایی احاله داده و نتیجه را از طریق کمیسیون ارشاد اسلامی مجلس به اطلاع نمایندگان مجلس برساند.

تبصره۵: هرگونه هزینه و تخلف از این قانون در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی می باشد.

تبصره۶: وزارت ارشاد اسلامی مکلف است آیین نامه اجرایی این قانون را ظرف ۴ ماه پس از ابلاغ تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و نهم مهرماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ١٣/٨/١٣۶۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

****

 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور مصوب ١٣۶۵

‌تعاریف

‌ماده ١ – بولتن عبارتست از نشریه‌ای که توسط دستگاه‌های دولتی در زمینه‌های خبری، آموزشی، فنی، تخصصی، سیاسی و نظایر اینها که مرتبط با وظایف‌قانونی و در محدوده فعالیت آنهاست به منظور ارتقاء سطح آگاهی کارکنان همان دستگاه و مسئولان دیگر دستگاه‌ها با تیراژ محدود و در فواصل زمانی معین با‌چاپ یکرنگ و به طور رایگان منتشر و توزیع می‌شود و دارای انواع زیر است:

١ – بولتن خبری – این نشریه فقط در سطح دستگاه‌ های دولتی منتشر می‌شود و حاوی آخرین اخبار داخلی از قبیل دستورالعمل های اداری، انتصابات ، ‌رویدادها، بازدیدها و تشویق کارکنان می‌باشد. این بولتن با تیراژ حداکثر یک هشتم تعداد کل پرسنل دستگاه مورد نظر و حداکثر در ٢۴ صفحه منتشر می‌شود و تا ۵ درصد آن را می‌توان برای ارگان­ های دولتی دیگر ارسال نمود.

٢ – بولتن سیاسی – نشریه‌ای است حاوی اخبار و نیز تحلیل رویدادهای داخلی و خراجی اعم از عادی یا طبقه‌بندی شده شریه مذکور توسط دستگاه‌هایی ‌منتشر می‌شود که قانوناً مجاز به انتشار این گونه نشریات هستند.

‌ماده ٢ – جزوه آموزشی، فنی و تخصص نشریه‌ای است با محتوای صرفاً آموزشی، علمی و تخصصی. این نشریه مختص واحدهایی است­ که دارای وظایف ‌فنی و تخصصی هستند و به علت عدم امکان آموزش حضوری حداکثر تا ۶٠ صفحه منتشر می‌شود و تا ۵ درصد آن را می‌توان برای دستگاه ‌های دولتی دیگر ارسال‌نمود.

‌ماده ٣ – بروشور نشریه‌ای است موردی که به منظور انتقال اطلاعات مفید و مختصر در یکی از زمینه‌های فرهنگی، فنی، صنعتی، خدماتی، بهداشتی و‌ آموزشی که دستگاه‌ ها در ارتباط با وظایف قانونی خود آن را برای اطلاع عموم منتشر می‌نمایند.

‌ماده ۴ – تشخیص ضرورت انتشار نشریات موضوع قانون مذکور در این آیین‌نامه و لغو اجازه انتشار و اعلام موارد تخلف با کمیسیون انتشارات دولتی است که با‌ترکیب زیر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.

١ – معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی.

٢ – معاونت امور مجلس و روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی.

٣ – نماینده تام‌الاختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی.

تبصره – ‌مدیرکل مطبوعات و نشریات به عنوان دبیر جلسه در کمیسیون شرکت می‌کند.

‌ماده ۵ – تقاضای دستگاه‌ های توسط بالاترین مقام آن دستگاه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال می‌گردد. کلیه دستگاه ‌ها باید دو نسخه از بولتن، نشریه و‌ بروشوری را که بر اساس اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می‌نمایند به طور مرتب و رایگان به اداره کل مطبوعات و نشریات وزارت فرهنگ و ارشاد‌اسلامی بفرستند. هر گونه تغییر و تبدیل در نحوه انتشار نیز باید به اطلاع وزارت مذکور برسد.

‌ماده ۶ – کلیه دستگاه‌ های دولتی که تاکنون مبادرت به چاپ و انتشار بولتن‌ های داخلی، بروشور و نشریات نموده‌اند مکلفند ظرف مدت ٢ ماه نسبت به تطبیق ‌وضع خود با مقررات این آیین‌نامه اقدام نمایند، در غیر این صورت طبق تبصره ۴ قانون مذکور اقدام خواهد شد.

‌ماده ٧ – نشریات باید به طور منظم و با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌ های علمی، فرهنگی و فنی به صورت منظم از محل اعتبارات دستگاه ذیربط‌ منتشر شود.

‌تبصره ١ – به هر دستگاه دولتی فقط اجازه انتشار یک بولتن داخلی داده می‌شود.

‌تبصره ٢ – بهای حاصل از فورش نشریات طبق تبصره ٣ قانون مذکور در این آیین‌نامه پس از وصول و احتساب هزینه به حساب درآمد عمومی کشور واریز ‌خواهد شد.

‌ماده ٨ – مجوز انتشار بولتن، بروشور و نشریه دستگاه‌ های دولتی در صورت تخلف از ضوابط مندرج در ماده ٢ قانون مطبوعات و همچنین خودداری از ارسال‌سه شماره از نشریه متوالیاً و یا ۵ شماره متناوباً به اداره کل مطبوعات و نشریات پس از تذکر کتبی و تکرار تخلف به موجب تصمیم کمیسیون انتشارات دولتی‌لغو خواهد شد.

‌ماده ٩ – انتشار غیر مجاز بولتن، بروشور و نشریه در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی است و دستگاه‌های ذیربط موظفند از منظور نمودن هزینه‌های چاپ ‌و انتشار آنها از محل اعتبارات خود پرهیز نمایند.

‌ماده ١٠ – اداره کل مطبوعات و نشریات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است بر انتشار نشریات دولتی نظارت مستمر و کامل نماید و در صورت‌ مشاهده تخلف مورد یا موارد را به انضمام مدارک لازم جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون انتشارات دولتی ارجاع کند. کمیسیون پس از بررسی مقدماتی و احراز‌ تخلف طبق این آیین‌نامه تصمیم‌گیری خواهد نمود.

‌ماده ١١ – موارد مندرج در بند ۶ تبصره ١ قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور از شمول این‌آیین‌نامه مستثنی است.

منبع: تعرفه

گردآوری‌شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار