فصلنامه ترجمان

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در فصلنامه ترجمان علوم انسانی (سال ۱۳۹۵)

صفحاتقیمت
پشت جلد۲۷/۰۰۰/۰۰۰
صفحه دوم (جلد)۱۴/۵۰۰/۰۰۰
ماقبل آخر۱۳/۵۰۰/۰۰۰
صفحه سوم۱۲/۰۰۰/۰۰۰
صفحات ابتدایی(قبل از فهرست فارسی)۱۰/۰۰۰/۰۰۰
صفحات داخلی۱۵/۰۰۰/۰۰۰

تعرفه درج آگهی در فصلنامه ترجمان علوم انسانی توسط شبکه پذیرش آگهی مجری و کارگزار سفارش آگهی در مطبوعات کشور
تلفن سفارش آگهی 44195000