مدیركل امور بانوان و خانواده استانداری البرز بر اهمیت آموزش بانوان البرز تاكید كرد و گفت: سند راهبردی در زمینه امور بانوان استان تدوین می‌شود. مریم‌فلاحی نوید با بیان این مطلب اظهار داشت: برای توسعه پایدار باید مشاركت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی همه آحاد جامعه را افزایش دهیم كه زنان بخش مهمی از این جامعه به‌شمار می‌روند. وی با بیان اینكه نقش زنان در جامعه ما بسیار مهم است، ادامه داد: با وجود فعالیت‌هایی كه در راستای بهبود وضع زندگی بانوان و خانواده در این استان انجام می‌شود، مشكلات زیادی در این بخش وجود دارد.
وی یكی از اقدامات كوتاه مدت و میان مدت این دفتر را حمایت جدی از بانوان آسیب‌پذیر از طریق فروش محصولات آنان در بازارچه‌های خود اشتغالی عنوان كرد: فلاحی نوید از جمله برنامه‌های میان مدت خود را، نگاه ویژه به ورزش بانوان ذكر كرد در این راستا سند توسعه راهبردی ورزش جوانان استان تدوین شده كه كار كارشناسی و برنامه‌ریزی جدی در حوزه ورزش بانوان استان را می‌طلبد. وی افزود: در دفتر بانوان به روی همه بانوان باز است و به همه بانوان استان قول می‌دهم برای حمایت از حقوق آنان از هیچ تلاشی دریغ نكنم. وی در ادامه تصریح كرد: زهره‌ﻋﺒﺪاﷲ‌ﺧاﻧﯽ، تنها ﺑاﻧﻮی یخ‌نورد ایران از اﻟﺒﺮز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑا ﮐﺴﺐ ﺳهمیه رﻗاﺑﺖهای جهانی یخ‌ﻧﻮردی 2014 وارد شهر سوشی روسیه ﺷﺪ که اداره‌ﮐﻞ اﻣﻮر ﺑاﻧﻮان اﺳﺘاﻧﺪاری اﻟﺒﺮز حمایت های ﻣادی و ﻣﻌﻨﻮی از این ورزﺷﮑار را عهده‌دار ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﻼﺣﯽ نوید گفت: این ورزﺷﮑار ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اداره‌ﮐﻞ اﻣﻮر ﺑاﻧﻮان و دﺳﺘﻮر اﺳﺘاﻧﺪار اﻟﺒﺮز ﻣﻮرد حمایت ویژه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ورزش ﺑاﻧﻮان همانند سایر فعالیت‌های این ﻗﺸﺮ تاثیرگذار در ﺟاﻣﻌﻪ ﺑﺮای این اداره ﮐﻞ حائز اهمیت اﺳﺖ و ﺑﺮای آن ﺑﺮﻧاﻣﻪ داریم.

این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر