سند توسعه راهبردی ورزش بانوان تدوین می‌شود

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز بر اهمیت آموزش بانوان البرز تاکید کرد و گفت: سند راهبردی در زمینه امور بانوان استان تدوین می‌شود. مریم‌فلاحی نوید با بیان این مطلب اظهار داشت: برای توسعه پایدار باید مشارکت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی همه آحاد جامعه را افزایش دهیم که زنان بخش مهمی از این جامعه به‌شمار می‌روند. وی با بیان اینکه نقش زنان در جامعه ما بسیار مهم است، ادامه داد: با وجود فعالیت‌هایی که در راستای بهبود وضع زندگی بانوان و خانواده در این استان انجام می‌شود، مشکلات زیادی در این بخش وجود دارد.
وی یکی از اقدامات کوتاه مدت و میان مدت این دفتر را حمایت جدی از بانوان آسیب‌پذیر از طریق فروش محصولات آنان در بازارچه‌های خود اشتغالی عنوان کرد: فلاحی نوید از جمله برنامه‌های میان مدت خود را، نگاه ویژه به ورزش بانوان ذکر کرد در این راستا سند توسعه راهبردی ورزش جوانان استان تدوین شده که کار کارشناسی و برنامه‌ریزی جدی در حوزه ورزش بانوان استان را می‌طلبد. وی افزود: در دفتر بانوان به روی همه بانوان باز است و به همه بانوان استان قول می‌دهم برای حمایت از حقوق آنان از هیچ تلاشی دریغ نکنم. وی در ادامه تصریح کرد: زهره‌ﻋﺒﺪاﷲ‌ﺧاﻧﯽ، تنها ﺑاﻧﻮی یخ‌نورد ایران از اﻟﺒﺮز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑا ﮐﺴﺐ ﺳهمیه رﻗاﺑﺖهای جهانی یخ‌ﻧﻮردی ۲۰۱۴ وارد شهر سوشی روسیه ﺷﺪ که اداره‌ﮐﻞ اﻣﻮر ﺑاﻧﻮان اﺳﺘاﻧﺪاری اﻟﺒﺮز حمایت های ﻣادی و ﻣﻌﻨﻮی از این ورزﺷﮑار را عهده‌دار ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﻼﺣﯽ نوید گفت: این ورزﺷﮑار ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اداره‌ﮐﻞ اﻣﻮر ﺑاﻧﻮان و دﺳﺘﻮر اﺳﺘاﻧﺪار اﻟﺒﺮز ﻣﻮرد حمایت ویژه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ورزش ﺑاﻧﻮان همانند سایر فعالیت‌های این ﻗﺸﺮ تاثیرگذار در ﺟاﻣﻌﻪ ﺑﺮای این اداره ﮐﻞ حائز اهمیت اﺳﺖ و ﺑﺮای آن ﺑﺮﻧاﻣﻪ داریم.

این مطلب را به اشتراک بگذار