سازمان هوشیار چه خصوصیاتی دارد ؟

سازمان هوشیار چه خصوصیاتی دارد ؟

سازمان هوشیار عبارت از سازمانی است که شفافیت را هدایت می‌کند که سود ببرد و فرهنگ جدیدی از سعۀ صدر را پدید می‌آورد که به نحوی صحیح بین آنچه که از لحاظ تجاری محرمانه است و مشارکت کلیه شهروندان تمایز قائل شود.

درست همانطور که سازمان‌ها می‌توانند ارزش‌ها را سهیم شوند، اطلاعات و عقاید را نیز می‌توانند بیان نمایند. سُلطه و زمام امور به فرهنگ جدیدی از “ما” انتقال می‌یابد. با کاملاً شفاف شدن، “ما” به نحوی صحیح پاسخگو می‌شویم – نه به نخبگانی که زمانی قدرتمند بودند بلکه به مجموعه شهروندان.

روابط از بزرگسال به کودک (ما به تو می‌گوییم که چه چیزی و در چه موقعی برای تو مفید است) از بزرگسال به بزرگسال (مکالمۀ پخته و سنجیدۀ دو فرد برابر) انتقال می‌یابد. اعتماد به این ترتیب با کارکنان و مشتریان به وجود می‌آید– به نحوی درست بر مبنای احترام متقابل ایجاد می‌شود.

ترس غالباً سازمان را از افشای خود باز می‌دارد. اما ترس برگرفته از فرهنگ مدیریتی است– فرامین و کنترل‌های لازم برای تضمین اطاعت از فرایند.

اختیاردهی فردی فقط به شفافیت بیشتر منجر می‎ شود، درست همانطور که پیشرفت فناوری و ارتباطات سرعت فرایند را فزونی می‌بخشد، قدرت را از سلسله مراتب ‎های قدیم دور کرده به شبکه‎‌های جدید نفوذ سوق می ‎دهد.

اما، باید در مورد پرستش و بت کردن شفافیت مراقب باشیم. صرفاً انتشار اطلاعات فراوان عبارت از حرکت به سوی ایجاد یا اعادۀ اعتماد عمومی نیست؛ این فقط تلاش دیگری، مانند مسئولیت اجتماعی جمعی، برای ظهور شفافیت و مسئولیت اجتماعی است.

این را نمی‌توان به عنوان سرپوشی برای مدیریت بهتر و اخلاقیات به کار برد. یکی از پیامدهای ناخواستۀ شرایط آزادی اطلاعات این است که همۀ گزارش‌ها دیگر کامل، صحیح یا صادقانه نیست.

منبع: شارا

گردآوری‌شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار