برنامه ریزی بازاریابی چیست؟

برنامه ریزی بازاریابی چیست؟
برنامه ریزی بازاریابی برای توصیف روش های کاربرد منابع بازاریابی،به منظور دستیابی به اهداف بازاریابی به کار می رود.این فرآیند ممکن است ساده به نظر برسد،اما در واقع بسیار پیچیده است.منابع و اهداف از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت هستند و به فراخور زمان نیز تغییر می یابند.برنامه ریزی بازاریابی برای بخش بندی بازارها،تشخیص موقعیت بازار،پیش بینی اندازه بازار و برنامه ریزی سهم بازار پایدار در هر بخش بازار به کار می رود.

این فرآیند شامل موارد زیر است:

انجام تحقیق بازاریابی درونی و بیرونی شرکت.

توجه به نقاط قوت و ضعف شرکت

فرضیه سازی

پیش بینی

تعیین اهداف بازاریابی

تعیین استراتژی های بازاریابی

تعریف برنامه ها

تعیین بودجه

بازنگری نتایج و تجدیدنظر در اهداف،استراتژیها،و برنامه ها

فرآیند برنامه ریزی باعث تحقق موارد زیر خواهد شد:

استفاده بهتر از منابع شرکت به منظور شناسایی فرصت های بازاریابی

تشویق روحیه کار تیمی و تثبیت هویت سازمانی

کمک به شرکت در دستیابی به اهداف سازمانی اش

به علاوه،تحقیقات بازاریابی به عنوان بخشی از فرآیند برنامه ریزی،پایگاه اطلاعاتی قابل اعتمادی را برای پروژه های حال و آینده فراهم می کند.

برنامه ریزی بازاریابی فرآیندی تکرارپذیر است و برنامه در حین اجرا،بازنگری و به روز خواهد شد.

لینک منبع

گردآوری‌شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار