اهمیت مشتری مداری + ویدئو

اکثر شرکت­ ها در محيط کسب وکار رقابتي و جهاني شدن امروز اهميت مشتری مداری و مشتری­ گرایي را درك کرده­ اند. مشتری­ گرایي عمدتاً مرتبط با رفاه مشتریان است. مشتری­ گرایي عمدتاً خود را از طریق اولویت­ گذاری تخصيص منابع بر مبنای فراهم ­کردن ارزش برتر و رضایت مشتری آشکار مي­ سازد.

محققان در حوزه بازاریابي، مشتری ­گرایي را از دو منظر مي­ نگرند: عنصری از فرهنگ سازماني و یا رویکرد راهبردی سازمان. نوبل و همکارانش (۲۰۰۲) رویکرد فرهنگ رقابتي را پيشنهاد کردند که رویکرد راهبردی مشتری­ گرایي را به عنوان یك زیر بعد از فرهنگ سازماني مورد بررسي قرار مي­ دهد که در واقع این رویکرد مشتمل بر دو دیدگاه مطرح شده ازسوی صاحبنظران است تحقيقات زیادی در زمينه مشتری­ گرایي انجام شده است، اما بيشتر تحقيقات انجام شده متمرکز بر نتایج حاصل از مشتری­گرایي هستند.

در ویدئوی زیر اهمیت مشتری مداری و ارتباط حرفه ای با مشتری به زبان ساده بیان شده است.

گردآوری‌شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر