انتشار ماهنامه ١١٠ انجمن روابط عمومی ایران

انتشار ماهنامه ١١٠ انجمن روابط عمومی ایران

نقش فناورى هاى جدید در روابط عمومى ، پارک هاى علم و فناورى و روابط عمومى، فرهنگسازى دانش بنیان و توصیه هاى مهم به مدیران روابط عمومى از جمله مباحث و مقالاتی است که در این شماره منتشر شده است.

انتشار ماهنامه ١١٠ انجمن روابط عمومی ایران

به گزارش دانستنی انلاین ، شماره جدید ماهنامه انجمن روابط‌عمومی‌ ایران بهار ۱۴۰۱ منتشر شد.

نقش فناورى هاى جدید در روابط عمومى ، پارک هاى علم و فناورى و روابط عمومى، فرهنگسازى دانش بنیان و توصیه هاى مهم به مدیران روابط عمومى از جمله مباحث و مقالاتی است که در این شماره منتشر شده است.

فایل pdf ماهنامه ١١٠ انجمن روابط عمومی ایران را مشاهده می کنید:

ماهنامه ١١٠ انجمن روابط عمومی ایران