اطلاعیه فراخوان اطلاعات احراز هویت اشخاص حقیقی

اطلاعیه فراخوان اطلاعات احراز هویت اشخاص حقیقی

                                                                          بسمه تعالی

اطلاعیه فراخوان اطلاعات احراز هویت اشخاص حقیقی

سهامداران شرکت پروفیل و یخچال ایران پویا (سهامی عام-درحال تصفیه)

به شماره ثبت    ۵۵۶۶      و شناسه ملی        ۱۰۱۰۰۲۷۸۴۷۹

به منظور ساماندهی اطلاعات آخرین وضعیت سهامداران حقیقی شرکت، مقتضی است نسبت به تکمیل جدول ذیل اقدام و مراتب را به همراه تصویرکارت ملی جدید و برگ سهام مربوطه به صندوق پستی۳۸۳/۱۳۴۷۵حداکثر تا تاریخ ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ ارسال فرمایید.

 

نام و نام خانوادگی:                                               نام پدر:

شماره شناسنامه:                                                 کد ملی:                                        تعداد سهام:

آدرس پستی:

کد پستی :                          

شماره حساب بانکی:                                                                نزد بانک:

شماره تماس:                                                                           امضاء و تاریخ:

 

 

هیات تصفیه شرکت پروفیل و یخچال ایران پویا (سهامی عام-درحال تصفیه)

                                    علیرضا افاضل                                                                       فرهاد عابدین تاش

سفارش هرآگهی در هر روزنامه ای در هر استانی تنها با یک تماس:۰۹۳۶۲۹۲۲۱۴۵