ارزش خبری گزارش از حوادث و سوانح

ارزش خبری گزارش از حوادث و سوانح

?گزارش از حوادث و سوانح، اعم از طبیعی و غیرطبیعی از پرکاربردترین و جذاب‌ترین انواع گزارش خبری است.

?به این دلیل روشن که این دسته از گزارش‌ها در بر‌دارنده یکی از مهم‌ترین ارزش‌های خبری یعنی ارزش خبری دربرگیری، برخورد، کشمکش و تضاد هستند. گزارش نویسی

?در گزارش حوادث و سوانح، عنصر خبری «چه» (چه چیزی اتفاق افتاده) معمولا در اولویت تحقیقات گزارشگر قرار دارد و به دنبال آن «چگونه و چرا». سایر عناصر خبری همچون «چه کسی» و «چه موقع» نیز در کنار این عناصر مورد توجه قرار می‌گیرند.

?گزارش‌های حوادث و سوانح، اساسا انسان‌محور هستند و اگر عنصر خبری «چه» در آنها اهمیت دارد، به خاطر تاثیری است که بر جان و سلامت انسان‌ها دارد.

?بدین ترتیب، تعداد کشته‌ها، حتی اگر اندک باشد در اولویت اول و شمار مجروحان در اولویت دوم و خسارت‌ها و خرابی‌ها دارای اولویت سوم خواهند بود.

?در غیاب هر یک از این موارد، عامل بعدی در اولویت قرار می‌گیرد؛ یعنی اگر حادثه‌ای کشته نداشت، ابتدا تعداد زخمی‌ها و سپس میزان تخریب و خسارات مالی اهمیت می‌یابند.

منبع: تعرفه

گردآوری‌شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار