آگهی مناقصه عمومی شرکت مجموعه های پرسی توسعه خودرو

متن آگهی مناقصه:

شـرکت مجموعه های پرسـی توسعه صنایـع خودرو
(سهامـی خاص) در نظـردارد خـرید ورق های آهن
کویل ۸۵۵* ۲حدودا ۲۰تن و ورق کویل ۱۱۰۰*۲
حدودا ۱۵تن جـهت تولید قطعات از طریق مناقصه واز
فـروشندگان واجـد شـرایط انجام نماید.
لذا ازتمامی فروشندگان واجدشرایط دراین زمینه دعوت
می شودجهت دریافت اسناد موضوع مناقصه با دردست
داشـتن درخـواست کتبـی بـهآدرس کیلومتـر۵
اتـوبان کـرج- قزوین،شهـرک صنعتـی بهـارستان
(تلفن۰۲۶۳۴۷۶۰۳۷۵ )مـراجعه نمایند.
زمان مراجعه و ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ چاپ آگهی
به مدت ۵روز کاری و در ساعات اداری می باشد.
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه بوده و شرکت
در ردیا قبول هریک از پیشنهادات مختار می باشد.

جهت سفارش آگهی مناقصه در کلیه روزنامه ها با کارشناس آگهی در فضای مجازی در شماره ۰۹۳۶۲۹۲۲۱۴۵ در ارتباط باشید.

این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر