آگهی مناقصه خرید ورق | شبکه پذیرش آگهی

شـرکت مجموعه های پرسـی توسعه صنایـع خودرو
(سهامـی خاص) در نظـردارد خـرید ورق های آهن
کویل ۸۵۵* ۲حدودا ۹۶تن و ورق کویل ۱۱۶۵*۱.۸
حدودا ۷۶تن جـهت تولید قطعات از طریق مناقصه واز
فـروشندگان واجـد شـرایط انجام نماید.
لذا ازتمامی فروشندگان واجدشرایط دراین زمینه دعوت
می شودجهت دریافت اسناد موضوع مناقصه با دردست
داشـتن درخـواست کتبـی بـهآدرس کیلومتـر۵
اتـوبان کـرج- قزوین،شهـرک صنعتـی بهـارستان
(تلفن۰۲۶۳۴۷۶۰۳۷۵ )مـراجعه نمایند.
زمان مراجعه و ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ چاپ آگهی
به مدت ۵روز کاری و در ساعات اداری می باشد.
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه بوده و شرکت
در ردیا قبول هریک از پیشنهادات مختار می باشد.
مجموعه

این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر