آگهی دعوت مجمع عمومی شرکت زریر سرخ سلطان شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی شرکت زریر سرخ سلطان شرکت

آگهی دعوت شرکت زریر سرخ سلطان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۵۴۸۵۱ و
شناسه ملی ۱۴۰۰۸۹۹۷۰۴۰

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید تا در صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت در تاریخ ۰۲/۰۶/۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۰۰ به نشانی مرکز اصلی و قانونی شرکت تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه : انتخاب و تعیین سمت مدیران
تصویب تراز و سود و زیان سالانه

هیات مدیره

زرین سرخ

جهت سفارش آگهی مجمع در کلیه روزنامه ها با شماره ۰۹۳۶۲۹۲۲۱۴۵ در فضای مجازی درارتباط باشید.