نکات فنی چاپ آگهی


شرایط درج آگهی ترتیبات تنظیم ، نوع حروف و نحوه رنگ گذاری منوط به نظر آتلیه آگهی ها و تناسب شرایط کلی صفحه محل درج آگهی و بر اساس ظوابط فن آتلیه تعین و اجرا میشود. اندازه آگهی در هر یک از روزنامه ها، مطابق کادر استاندارد همان روزنامه است. افزایش کادر آگهی با ضریب…

مدیر مسئول :
دوره انتشار :
زبان :
گرایش :
نوع انتشار :
صاحب امتیاز :
تاریخ صدور :
زمینه :
گستره :
رتبه ارشادی :
فهرست