روزنامه خبر شمال


تعرفه درج آگهی در روزنامه خبر شمال توسط شبکه پذیرش آگهی مجری و کارگزار سفارش آگهی در مطبوعات کشور | تلفن سفارش آگهی 44195000

مدیر مسئول : مدیر مسئول
دوره انتشار : دوره انتشار
زبان : زبان روزنامه
گرایش : تخصصی
نوع انتشار : مجله ای
صاحب امتیاز : صاحب امتیاز
تاریخ صدور : 1398/10/27
زمینه : فنی و مهندسی
گستره : سراسری
رتبه ارشادی : رتبه ارشادی
فهرست