تماس با ما


دفتر مرکزی شبکه پذیرش آگهی   [learn_more caption=”تلفن” state=”open”] 026-32402917-18  [/learn_more] [learn_more caption=”تلفن های دفتر تهران” state=”open”] ۰۲۱-۴۴۱۹۵۰۰۰ / ۰۲۱-۴۴۱۹۰۴۴۴ / ۰۲۱-۴۴۱۹۰۳۳۳ / ۰۲۱-۴۴۱۹۷۰۰۷-۹ / ۰۲۱-۴۴۵۶۷۰۰۱-۳ / ۰۲۱-۸۸۶۸۱۹۷۰ [/learn_more] [learn_more caption=”داخلی” state=”open”] اپراتور :111    آگهی صفحات اصلی:114    آگهی نیازمندی ها:119    تبلیغات و توسعه بازار:127    امور مشترکین:117    ارتباط با مشتری:128    تلفکس:کلیه خطوط،داخلی 113[/learn_more] [learn_more caption=”کارشناسان” state=”open”]…

مدیر مسئول :
دوره انتشار :
زبان :
گرایش :
نوع انتشار :
صاحب امتیاز :
تاریخ صدور :
زمینه :
گستره :
رتبه ارشادی :
فهرست