ارتباط کیش


تعرفه چاپ اگهی در روزنامه ارتباط کیش توسط شبکه پذیرش آگهی (مجری و کاگزار سفارش آگهی در مطبوعات سراسر کشور) تلفن تماس 02144195000

مدیر مسئول :
دوره انتشار :
زبان :
گرایش :
نوع انتشار :
صاحب امتیاز :
تاریخ صدور : 1398/10/27
زمینه :
گستره :
رتبه ارشادی :
فهرست