چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

جمهوری اسلامی

   سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه جمهوری اسلامی (سال 1398)

صفحه
یک کادر 3/5*7/51/8صفحه(10کادر)1/4صفحه
اول (چهاررنگ)17/000/000170/000/000340/000/000
دوم ( دورنگ)5/500/00055/000/000110/000/000
سوم ( چهاررنگ)9/000/00090/000/000180/000/000
چهارم ( دورنگ)3/500/00035/000/00070/000/000
جدول ( چهاررنگ)5/000/00050/000/000100/000/000
ورزشی (دورنگ)4/000/00040/000/00080/000/000
ورزشی تکرنگ3/500/00035/000/00070/000/000
چهاردهم ( چهار رنگ)4/500/00045/000/00090/000/000
اقتصادی ( دورنگ)4/000/00040/000/00080/000/000
آخر ( چهار رنگ)8/500/00085/000/000170/000/000
داخلی تکرنگ1/900/00019/000/00038/000/000
داخلی (چهار رنگ)2/600/00026/000/00052/000/0000

این مطلب را به اشتراک بگذار