چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

گلشن مهر گلستان

سفارش آنلاین آگهی

تعرفه سفارش آگهی در روزنامه گلشن مهر گلستان (1395)

صفحهکادر پایه 3*81/2 صحفه
اول رنگی2/120/00037/500/000
داخلی (سیاو سفید)750/00011/250/000
آخر رنگی1/625/00031/250/000

این مطلب را به اشتراک بگذار