چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

کیهان

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه کیهان سال 98

صفحهکادر پایه 1/4 صفحهنصف صفحه
اول رنگی45/000/000900/000/0001/800/000/000
دوم (دو رنگ)13/500/000270/000/000540/000/000
سوم رنگی17/500/000350/000/000700/000/000
پنجم(جدول) رنگی12/500/000250/000/000----
ورزشی (دو رنگ)10/500/000170/000/000340/000/000
ماقبل آخر (دو رنگ)
9/000/000210/000/000420/000/000
آخر رنگی14/000/000280/000/000560/000/000
داخلی رنگی8/000/000160/000/000320/000/000

تعرفه درج آگهی در مجلات کیهان

صفحهمجله زن روزکیهان بچه هاکیهان ورزشی
پشت جلد19/000/00010/000/00016/500/000/000
صفحه دوم14/500/0007/700/00013/000/000
صفحه ماقبل14/500/0007/700/00013/000/000
چهار رنگ داخلی (تمام صفحه)10/000/0005/500/0009/000/000
دو رنگ داخلی (تمام صفحه)9/000/0005/000/0007/700/000
مشکی داخلی (تمام صفحه)6/500/0003/500/0005/500/000
یک کادر رنگی 5*2250/000----رنگی 200/000
دو رنگ 190/000
مشکی 160/000
شاگرد اول----250/000----
شاپرک----100/000----

این مطلب را به اشتراک بگذار