چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

کار و کارگر1398

    سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه کاروکارگر (سال 1398)

صفحهکادر پایه1/8 صفحه1/4 صفحه1/2 صفحهتمام صفحه
اول10/000/00060/000/000120/000/000240/000/000----
داخل (3و5) رنگی8/000/00050/000/00096/000/000192/000/000336/000/000
داخل (8و10) رنگی7/000/00040/000/00084/000/000168/000/000288/000/000
صفحات لایی6/000/00036/000/00072/000/000148/000/000120/000/000
صفحه آخر2/500/00015/000/00030/000/00060/000/000----

این مطلب را به اشتراک بگذار