چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

پیک خزر

سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در روزنامه پیک خزر (سال 1395)

صفحهیک کادر دو کادر 1/8 صفحه10 کادر1/4 صفحه1/2 صفحهتمام صفحه
اول رنگی1/000/0002/000/0006/000/00010/000/00012/000/00024/000/000----
آخر رنگی750/0001/500/0003/000/0005/000/0006/000/00012/000/00020/000/000
دوم رنگی800/0001/600/0004/000/0006/000/0006/500/00012/000/000----
سوم رنگی700/0001/400/0002/800/0005/000/0005/500/0009/000/00016/000/000
دیگر صفحات رنگی500/0001/000/000----------2/000/0004/000/0008/000/000

این مطلب را به اشتراک بگذار