آگهی نامه پیک برتر تهران

تعرفه درج آگهی در آگهی نامه پیک برتر تهران (سال 1395)

صفحات داخلی همه محدوده ها

(قیمت ها به تومان می باشد)

صفحه-کادرابعاد (به میلیمتر)قیمت
1/4 صفحه152*549 افقی205/000
1/2 صفحه152*101 افقی375/000
1/2 صفحه خاص152*101 افقی450/000
تمام صفحه322*204660/000
2 صفحه روبروی هم/مجلد و مفتولی322*2041/220/000
صفحات استپ170*2401/220/000
صفحات استپ و روبرو170*2401/880/000

صفحات خاص محدوده های 1 الی 19

صفحه-کادرابعاد (به میلیمتر)قیمت
روی جلد200*1702/900/000
پشت جلد 200*1702/600/000
داخل جلد / صفحه 1204*1521/600/000
داخل پشت جلد / روبروی داخل پشت جلد204*1521/200/000
صفحه 3/2204*1521/200/000
صفحه روبرو یا قبل از فهرست204*1521/080/000
صفحه 4 الی 11/روبروی استپ/درخواستی مشتریان204*1521/000/000
صفحات 12 الی 21204*152800/000
2 صفحه خاص 4 الی 11204*3221/800/000
2 صفحه خاص 12 الی 21204*3221/470/000

صفحات خاص محدوده های 20 الی 34

صفحه-کادرابعاد (به میلیمتر)قیمت
روی جلد200*1702/350/000
پشت جلد 200*1702/050/000
داخل جلد / صفحه 1204*1521/300/000
داخل پشت جلد / روبروی داخل پشت جلد204*152990/000
صفحه 3/2204*152990/000
صفحه روبرو یا قبل از فهرست204*152870/000
صفحه 4 الی 15/روبروی استپ/درخواستی مشتریان204*152800/000
2 صفحه خاص204*1521/500/000

صفحات خاص محدوده های 35 الی 66

صفحه-کادرابعاد (به میلیمتر)قیمت
روی جلد200*1701/600/000
پشت جلد 200*1701/380/000
داخل جلد / صفحه 1204*152900/000
داخل پشت جلد / روبروی داخل پشت جلد204*152720/000
صفحه 2 3204*152780/000
صفحه 4 تا 9 / در خواستی مشتریان204*152690/000
این مطلب را به اشتراک بگذار