چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

پیام سمنان

سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه پیام سمنان (سال 1398)

صفحهکادر 7/4×3/81/2 صفحه
اول (رنگی)9/500/000228/000/000
دوم و سوم3/800/00091/200/000
داخلی1/900/00045/600/000
آخر (رنگی)5/700/000136/800/000

این مطلب را به اشتراک بگذار