چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

ولایت قزوین

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه ولایت قزوین (سال 1398)

صفحهکادر 8*1کادر 8*7کادر 8*3کادر 8*4کادر 8*5کادر 8*6کادر 8*8کادر 8*10کادر 8*1216*10(یک هشتم)کادر 32*22(نیم صفحه)
اول500/000100/0001/440/0001/840/0002/200/0002/520/0003/120/0003/700/0004/320/0006/000/00010/000/000
آخر400/000800/0001/140/0001/400/0001/650/0001/860/0002/320/0002/800/0003/120/0004/600/0008/800/000
داخلی ساده275/000540/000750/000960/0001/200/0001/440/0001/840/0002/300/0002/760/0003/800/0007/200/000
داخلی رنگی---------4/000/0008/000/000

این مطلب را به اشتراک بگذار