چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

هگمتانه

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه هگمتانه همدان (سال 1398)

صفحهکادر پایه 3/5×7/8
اول رنگی1/500/000
داخلی رنگی900/000
دوم و سوم900/000
آخر رنگی1/200/000

این مطلب را به اشتراک بگذار