چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

روزنامه همشهری

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه و سفارش درج آگهی در روزنامه همشهری (سال 1398)

صفحهکادر 7/8×3/5کادر 7×7/8صفحه 1/4صفحه 1/2
اول70.200.000140.400.000842.400.0001.728.000.000
دوم-52.080.000312.480.000624.960.000
سوم-64.080.000384.480.000768.960.000
چهارم-43.200.000259.200.000518.400.000
پنجم (بورس)21.960.00043.920.000263.520.000527.040.000
ششم و هفتم14.880.00029.760.000178.560.000357.120.000
ویژه13.200.00026.400.000158.400.000316.800.000
داخلی12.600.00025.200.000151.200.000302.400.000
جدول14.400.00028.800.000--
حوادث19.320.00038.640.000231.840.000463.680.000
اول ورزشی18.600.00037.200.000223.200.000446.400.000
آخر ورزشی14.400.00028.800.000172.800.000345.600.000
دو صفحه ماقبل آخر18.840.00037.680.000226.080.000452.160.000
ماقبل آخر21.120.00042.240.000253.440.000506.880.000
آخر32.400.00064.800.000--
ترحیم و تسلیت5.610.00011.220.00067.320.000-

روزنامه همشهری

 همشهری محله (ویژه مناطق 6-3-2)

صفحهتعداد ستوناندازه هر کادر استاندارد(سانتیمتر)بهای هر کادر (ریال)
اول22/4×9/71/100/000
دوم و سوم15×2/7300/000
داخلی15×2/7220/000

 همشهری محله (ویژه مناطق 8-7-5-4-1)

صفحهتعداد ستوناندازه هر کادر استاندارد (سانتیمتر)بهای هر کادر (ریال)
اول29/7×2/4950/000
دوم و سوم15×2/7250/000
داخلی15×2/7180/000

 همشهری محله (ویژه مناطق 22-21-12-11)

صفحهتعداد ستوناندازه هر کادر استاندارد (سانتیمتر)بهای هر کادر (ریال)
اول29/7×2/4800/000
دوم و سوم12/7×5220/000
داخلی12/7×5150/000

 همشهری محله (ویژه مناطق 20-19-18-17-16-15-14-13-10-9)

صفحهتعداد ستوناندازه هر کادر استاندارد (سانتیمتر)بهای هر کادر (ریال)
اول29/7×2/4650/000
دوم و سوم15×2/7180/000
داخلی15×2/7100/000

این مطلب را به اشتراک بگذار