چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

هفته نامه عصر ارتباط

     سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در هفته نامه عصر ارتباط (سال 1398)

صفحه / ابعادکادر پایه(5*7)1/8 صفحه(10*14.3)1/4 صفحه(20*14.3)1/2 صفحه(20*29)اسپانسر افقی(3*29)تمام صفحه(40*29)اسپانسر زیرلوگو
اول--160/000/000300/000/000120/000/000-120/000/000
دوم-40/000/00079/000/000135/000/000---
سوم10/000/00042/000/00080/000/000138/000/000---
داخلی-25/000/00048/000/00080/000/000-135/000/000-
آخر--135/000/000260/000/000-300/000/000-

این مطلب را به اشتراک بگذار