چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

هفته نامه عصر ارتباط

     سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در هفته نامه عصر ارتباط (سال 1395)

صفحه / ابعادکادر پایه1/8 صفحه1/4 صفحه1/2 صفحهاسپانسر افقیتمام صفحهاسپانسر زیرلوگو
اول--140/000/000250/000/000100/000/000-120/000/000
دوم-35/000/00070/000/000120/000/000---
سوم9/000/00037/000/00075/000/000125/000/000---
داخلی-20/000/00040/000/00070/000/000-120/000/000-
9--70/000/000120/000/00045/000/000--
16--90/000/000170/000/000-300/000/000-
آخر--120/000/000230/000/000-400/000/000-
این مطلب را به اشتراک بگذار