چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

هفته نامه امید و افتخار

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در هفته نامه امید و افتخار (سال 1395)

صفحه / کادرکادر پایه1/4 صفحه1/2 صفحهتمام صفحه
صفحه اول (رنگی)3/000/00036/000/00072/000/000-
صفحه دوم و سوم (سیاه و سفید)1/800/00021/600/00043/200/000-
صفحه 5 (سیاه و سفید)1/440/00017/280/00034/560/00069/120/000
صفحات داخلی (سیاه و سفید)1/200/00014/400/00028/800/00057/600/000
صفحه آخر (رنگی)2/400/00028/800/00057/600/000115/200/000
صفحات داخلی رنگی (سفارشی)2/000/00024/000/00048/000/00096/000/000

تعرفه درج آگهی در هفته نامه امید و افتخار توسط شبکه پذیرش آگهی
“مجری و کارگزار سفارش آگهی در مطبوعات کشور”
تلفن سفارش آگهی 44195000

این مطلب را به اشتراک بگذار