چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

نیازمندی همشهری

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه آگهی در نیازمندیهای صبح تهران سال 1398

صفحهتعداد ستوناندازه هر کادر (سانتیمتر)بهای هر کادر (ریال)
اول25/6×1/44/000/000
داخلی11/4×2/8350/000
داخلی21/4×5/6800/000
صفحه ویژه21/4×5/6650/000
آخر21/4×5/61/500/000

  سفارش آنلاین آگهی

نیازمندیهای صبح کشور 1398

صفحهتعداد ستوناندازه هر کادر استاندارد( سانتیمتر)بهای هر کادر (ریال)
اول25/6×1/4650/000
داخلی12/8×1/470/000
داخلی25/6×1/4170/000
آخر25/6×1/4200/000
ویژه25/6×1/4130/000

نیازمندیهای صبح استان البرز (کرج) 6 ماهه اول سال 1398

صفحهاندازه هر کادر استاندارد (سانتیمتر)بهای کادر (یک ستونی)بهای کادر ( دو ستونی)
اول5/6*1/4-400/000
داخلی2/8*1/4150/000310/000
آخر5/6*1/4-320/000

این مطلب را به اشتراک بگذار