چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

نشریه تکتا

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در نشریه تکتا (ماهنامه تخصصی برای جامعه کشاورزی) (سال 1395)

یک صفحه رنگی روی جلد50/000/000
یک صفحه رنگی پشت جلد30/000/000
یک صفحه رنگی داخل روی جلد و مکرر20/000/000
یک صفحه رنگی داخل پشت جلد17/000/000
صفحه سیه و سفید داخل مجله3/000/000
یک دوم صفحه سیاه و سفید داخل مجله1/500/000
آگهی نیازمندی های کشاورزی و تغذیه400/000

تعرفه درج آگهی در نشریه توسط شبکه پذیرش آگهی مجری و کارگزار سفارش آگهی در مطبوعات کشور
تلفن سفارش آگهی 44195000

این مطلب را به اشتراک بگذار