چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

نشریه اقتصاد ملی

     سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه اقتصاد ملی (سال 1397)

صفحهیک کادر6 کادر12 کادر (1/4 صفحه)24 کادر (1/2 صفحه)48 کادر
اول25/000/000150/000/000300/000/000600/000/000-
دوم3/500/00021/000/00042/000/00084/000/000-
سوم10/000/00060/000/000120/000/000240/000/000-
چهارم3/000/00018/000/00036/000/00072/000/000-
پنجم4/000/00024/000/00048/000/00096/000/000-
داخلی3/000/00018/000/00036/000/00072/000/000144/000/000
ماقبل آخر5/000/00030/000/00060/000/000120/000/000-
آخر20/000/000120/000/000240/000/000480/000/000-

 

این مطلب را به اشتراک بگذار