چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

مناقصه مزایده

   سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه مناقصه مزایده (سال 1398)

صفحه1کادر6کادر12کادرنیم صفحه
اول رنگی18/000/000108/000/000216/000/000----
آخر رنگی13/000/00078/000/000156/000/000312/000/000
دوم و سوم6/500/00039/000/00078/000/000156/000/000
داخلی رنگی
(11-10-9-8-5-4)
5/500/00033/000/00066/000/000132/000/000
داخلی تک رنگ
(7-6)
4/500/00027/000/00054/000/000108/000/000

این مطلب را به اشتراک بگذار